Trễ, mất gói và thông lượng trong các mạng chuyển mạch góiTrễ, mất gói và thông lượng trong các mạng chuyển mạch gói: – Khái niệm trễ trong mạng truyền thông, các loại trễ : Processing, Queuing, Transmission, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *